طرح سوال از دکتر غلامرضا دانش طلب متخصص متخصص جراحی عمومی
default-man.jpg
من دکتر غلامرضا دانش طلب متخصص جراحی عمومی به سوالات شما پاسخ میدهم. پاسخدهی من ممکن است با کمی تاخیر همراه باشد.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

50,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.