طرح سوال از دکتر زهرا دوستی متخصص متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری