طرح سوال از دکتر فریده افتخارزاده متخصص متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری