طرح سوال از دکتر الهام پیروز متخصص متخصص قلب و عروق
avatar-157165753872771.jpg
من دکتر الهام پیروز متخصص قلب و عروق به سوالات شما پاسخ میدهم. پاسخدهی من ممکن است با کمی تاخیر همراه باشد.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

30,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.