طرح سوال از دکتر ابوالفضل فخرالدینی متخصص دندانپزشک