طرح سوال از دکتر فاطمه صفوی متخصص متخصص زنان، زایمان و نازایی