طرح سوال از دکتر رحمت اله حافظی متخصص متخصص طب فیزیکی و توانبخشی