طرح سوال از دکتر علی حاجی زاده متخصص متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
avatar-160707677047140.jpg
من دکتر علی حاجی زاده متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) نهایتاً طی 52 دقیقه آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

30,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.