طرح سوال از دکتر زهره خواصی متخصص متخصص بیماری های کودکان