طرح سوال از دکتر مجتبی خزایی متخصص متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) و فلوشیپ رادیولوژی مداخله ای (اینترونشن)