طرح سوال از دکتر سمیه خرمیان متخصص متخصص دندانپزشکی کودکان
avatar-157872666571655.jpg
من دکتر سمیه خرمیان متخصص دندانپزشکی کودکان نهایتاً طی 9 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

30,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.