طرح سوال از دکتر محسن کردجزی متخصص متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)