طرح سوال از دکتر حمید مهرابی متخصص دکترای سلامت جنسی