طرح سوال از دکتر حمید مهرابی متخصص دکترای سلامت جنسی
avatar-15118612805528.jpg
من دکتر حمید مهرابی دکترای سلامت جنسی به سوالات شما پاسخ میدهم. پاسخدهی من ممکن است با کمی تاخیر همراه باشد.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

35,500

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.