طرح سوال از دکتر مهران ابراهیمی متخصص فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
default-man.jpg
من دکتر مهران ابراهیمی فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی به سوالات شما پاسخ میدهم. پاسخدهی من ممکن است با کمی تاخیر همراه باشد.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

33,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.