طرح سوال از دکتر سعید سلیمان میگونی متخصص متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
avatar-159362342058100.jpg
من دکتر سعید سلیمان میگونی متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری نهایتاً طی 1 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

30,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.