طرح سوال از دکتر محمدمبین میری مقدم متخصص پزشک عمومی