طرح سوال از دکتر یگانه مبصر متخصص متخصص قلب و عروق