طرح سوال از دکتر محدثه عالمی متخصص متخصص زنان، زایمان و نازایی
avatar-1612045704110727.jpg
من دکتر محدثه عالمی متخصص زنان، زایمان و نازایی نهایتاً طی 1 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

10,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.