طرح سوال از دکتر محمدحسن هاشمی زاده متخصص متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)