طرح سوال از دکتر محمد حسن نژاد متخصص متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری