طرح سوال از دکتر حسین مسافری متخصص متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت