طرح سوال از دکتر فرهاد نوروش متخصص متخصص جراحی دهان و فک و صورت
default-man.jpg
من دکتر فرهاد نوروش متخصص جراحی دهان و فک و صورت به سوالات شما پاسخ میدهم. پاسخدهی من ممکن است با کمی تاخیر همراه باشد.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

30,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.