طرح سوال از دکتر سارا پرتانژاد متخصص پزشک رزیدنت تخصص زنان، زایمان و نازایی
avatar-157415953145114.jpg
من دکتر سارا پرتانژاد پزشک رزیدنت تخصص زنان، زایمان و نازایی به سوالات شما پاسخ میدهم. پاسخدهی من ممکن است با کمی تاخیر همراه باشد.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

30,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.