طرح سوال از دکتر ریحانه بصیرت متخصص دکترای تغذیه و رژیم درمانی
avatar-1605202670139181.jpg
من دکتر ریحانه بصیرت دکترای تغذیه و رژیم درمانی نهایتاً طی 4 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

38,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.