طرح سوال از دکتر عسگری رضانژاد امیردهی متخصص متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
avatar-15118575181662.jpg
من دکتر عسگری رضانژاد امیردهی متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی نهایتاً طی 2 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

20,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.