طرح سوال از دکتر پیمان رومی زاده متخصص متخصص طب فیزیکی و توانبخشی