طرح سوال از دکتر محمد حسن روزگاری متخصص متخصص داخلی