طرح سوال از دکتر صباح مرادی متخصص دکترا حرفه ای داروسازی
avatar-154434665834323.jpg
من دکتر صباح مرادی دکترا حرفه ای داروسازی به سوالات شما پاسخ میدهم. پاسخدهی من ممکن است با کمی تاخیر همراه باشد.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

40,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.