طرح سوال از دکتر بابک ثابت متخصص متخصص جراحی عمومی
Ec3tyiaLKFSyqoYKTa381534525347.jpg
من دکتر بابک ثابت متخصص جراحی عمومی به سوالات شما پاسخ میدهم. پاسخدهی من ممکن است با کمی تاخیر همراه باشد.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

35,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.