طرح سوال از دکتر علیرضا صادقی پناه متخصص پزشک عمومی