طرح سوال از دکتر فرید سنگین آبادی متخصص پزشک عمومی