طرح سوال از دکتر فرزاد سیدفروتن متخصص متخصص ژنتیک پزشکی و فلوشیپ ژنتیک سرطان