طرح سوال از دکتر آیدین شاکری متخصص متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
avatar-153634343027329.jpeg
من دکتر آیدین شاکری متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) به سوالات شما پاسخ میدهم. پاسخدهی من ممکن است با کمی تاخیر همراه باشد.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

30,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.