طرح سوال از دکتر عمید شمس اله متخصص متخصص روانپزشکی