طرح سوال از دکتر عمید شمس اله متخصص متخصص روانپزشکی
B4fjYsE3xc5-o2-NWk8d1572262578.jpg
من دکتر عمید شمس اله متخصص روانپزشکی نهایتاً طی 4 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

40,500

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.