طرح سوال از دکتر امیر حسین یزدانی متخصص متخصص طب فیزیکی و توانبخشی