طرح سوال از دکتر زهرا دانشمندی متخصص فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی