طرح سوال از دکتر فاطمه زارع بیدکی متخصص پزشک رزیدنت تخصص دندانپزشکی کودکان