کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ج...
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 10 بهمن
فوق تخصص نفرولوژی کودکان
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 21 ساعت
نوبت حضوری 65,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص نفرولوژی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
فوق تخصص نفرولوژی کودکان
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
فوق تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی(...
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی