خون و سرطان
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی هنوز محاسبه نشده
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 5 اردیبهشت
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 9 روز
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 7 اردیبهشت
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 17 روز