قلب و عروق
متخصص قلب و عروق
4.5
125 نظر
میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
فوق تخصص قلب کودکان
4.5
125 نظر
میانگین زمان پاسخدهی 8 ساعت
متخصص قلب و عروق
4.5
125 نظر
میانگین زمان پاسخدهی 12 ساعت
متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشن...
4.5
125 نظر
میانگین زمان پاسخدهی هنوز محاسبه نشده
فوق تخصص قلب و عروق
4.5
125 نظر
میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشن...
4.5
125 نظر
میانگین زمان پاسخدهی 2 روز
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
4.5
125 نظر
میانگین زمان پاسخدهی 2 روز
فوق تخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترو...
4.5
125 نظر
مشاوره متنی
سقف سوالات تکمیل شد
متخصص قلب و عروق
4.5
125 نظر
مشاوره متنی
سقف سوالات تکمیل شد
متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب
4.5
125 نظر
مشاوره متنی
سقف سوالات تکمیل شد
فوق تخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترو...
4.5
125 نظر
مشاوره متنی
سقف سوالات تکمیل شد
فوق تخصص قلب کودکان
4.5
125 نظر
مشاوره متنی
سقف سوالات تکمیل شد
متخصص قلب و عروق
4.5
125 نظر
مشاوره متنی
سقف سوالات تکمیل شد
متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشن...
4.5
125 نظر
مشاوره متنی
سقف سوالات تکمیل شد
متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشن...
4.5
125 نظر
مشاوره متنی
سقف سوالات تکمیل شد
فوق تخصص جراحی عروق و تروما
4.5
125 نظر
مشاوره متنی
سقف سوالات تکمیل شد