جراحی های زیبایی
متخصص گوش، حلق و بینی
تبلیغ
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 12 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 2 مرداد
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 16 ساعت
نوبت حضوری 41,000 تومان اولین وقت آزاد 2 مرداد
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی