گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 9 ساعت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 9 اردیبهشت
فوق تخصص گوارش کودکان
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 4 روز
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 6 روز