گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 23 ساعت
نوبت حضوری 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 30 اردیبهشت
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 6 روز
فوق تخصص گوارش کودکان
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 4 روز