داخلی

هنوز پزشکی با تخصص داخلی در شهر مشهد عضو زوپ نیست ولی به زودی عضو زوپ خواهند شد. موقتاً از ویزیت آنلاین و حضوری سایر پزشکان زوپ استفاده کنید.