هنوز پزشکی با تخصص چشم پزشکی در شهر بوشهر عضو زوپ نیست ولی به زودی عضو زوپ خواهند شد. موقتاً از ویزیت آنلاین و حضوری سایر پزشکان زوپ استفاده کنید.