هنوز پزشکی با تخصص پزشکی ورزشی در شهر ایلام عضو زوپ نیست ولی به زودی عضو زوپ خواهند شد. موقتاً از ویزیت آنلاین و حضوری سایر پزشکان زوپ استفاده کنید.