هنوز پزشکی با تخصص جراحی های عمومی در شهر اصفهان عضو زوپ نیست ولی به زودی عضو زوپ خواهند شد. موقتاً از ویزیت آنلاین و حضوری سایر پزشکان زوپ استفاده کنید.