تصویربرداری پزشکی

هنوز پزشکی با تخصص تصویربرداری پزشکی عضو زوپ نیست ولی به زودی عضو زوپ خواهند شد. موقتاً از ویزیت آنلاین و حضوری سایر پزشکان زوپ استفاده کنید.