نوبت دهی اینترنتی
P
آذربایجان غربی، اروميه، خیابان امنیت طلب، مرکز ژنتیک پزشکی مندل (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33434445 044 - 33484445 044 - 31733 044
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
پنج شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00