فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۸
متخصص داخلی
۱۳۹۵
دارای بورد تخصصی
دکتر ابوالفضل نمازی فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی تهران و تخصص بیماری های داخلی از بیمارستان شهید صدوقی یزد می باشند. شایان ذکر است ایشان هم اکنون مشغول تحصیل در دوره ی فوق تخصص گوارش و کبد در دانشگاه ایران می باشند.